การแก้อสมการพหุนาม ม.4/5

กลุ่มที่ 1

 

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3
ข้อ 1-5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10

กลุ่มที่ 4
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 6

ข้อ 9

ข้อ 10

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6