Why I want to be a teacher

Why I want to be a teacher  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนขึ้นตอนเรียนวิชาจิตวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของครูที่มีต่อวิชาชีพครู ความใฝ่ฝันที่มีตั้งแต่เด็ก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ทำตามความฝันของตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองรัก และมีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝัน

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ พาณิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

เข้าไปดู==> https://weerawattk.wordpress.com/why-i-want-be-a-teacher

โฆษณา

สูตรคูณแสนสนุก

ใบกิจกรรมสูตรคูณแสนสนุก MP <==download

รูปภาพโดยhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=baramyu&month=05-2008&date=20&group=17&gblog=6

แทนแกรม

แทนแกรม

แทนแกรมเป็นภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกมซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วย รูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ชิ้นทั้ง 7 ชิ้นนี้ สามารถนำมาสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,600 แบบ

รูปภาพโดย http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tangram_set_00.jpg

เกมแทนแกรม ==> http://www.2flashgames.com/f/f-471.htm

==>http://www.gieson.com/Library/projects/games/matter/

สำรวจจุด

ทฤษฎีบทของฌอร์ดอง (Jordan’s Theorem) กล่าวว่า

ถ้าต้องการหาว่าจุดใดเป็นจุดภายในและจุดภายนอกของเส้นโค้งปิดเชิงเดียว ให้ลากส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งจากจุดนั้นออกมาข้างนอกรูปทางใดทางหนึ่ง ถ้าส่วนของเส้นตรงนั้นตัดเส้นรอบรูปได้จำนวนจุดตัดเป็นจำนวนคี่ จุดนั้นจะเป็นจุดภายใน ถ้าได้จำนวนจุดตัดเป็นจำนวนคู่จุดนั้นจะเป็นจุดภายนอก

ใบกิจกรรมสำรวจจุด survey point<== download

ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม เป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน

ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม คือ ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม

จากกิจกรรมนี้นักเรียนควรสรุปสมบัติเกี่ยวกับความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ได้ว่า ผลบวกของความยาวของด้านสองด้านใด ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมากกว่าความยาวของด้านที่สาม

ใบกิจกรรมความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม triangle <==download

รูปภาพโดยhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Animated_construction_of_Sierpinski_Triangle.gif