คะแนนสอบกลางภาค ม.1

ถึงนักเรียนชั้นม.1/1, 1/3, 1/5, 1/7 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษครูได้ลงคะแนนสอบกลางภาคแล้วนะครับ ยกเว้้นห้อง1/3 ที่มีปัญหาเรื่องกระดาษคำตอบ ถ้าเรียบร้อยครูจะลงให้ภายหลัง

โฆษณา

คะแนนสอบกลางภาคนักเรียนชั้นม.4

ถึงนักเรียนชั้นม.4/1 และ ม.4/2 ทุกคน ตอนนี้ครูได้ลงคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนแล้วนะครับดูได้ที่หน้าคะแนนนักเรียนครับ

Review Chapter

เป็นการทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษม.1/1 – 1/8 ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นะครับ

download==>Review chapter