order of operations M.1/10 sw


Advertisements

Review Chapter

เป็นการทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษม.1/1 – 1/8 ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นะครับ

download==>Review chapter