Why I want to be a teacher

Why I want to be a teacher  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนขึ้นตอนเรียนวิชาจิตวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของครูที่มีต่อวิชาชีพครู ความใฝ่ฝันที่มีตั้งแต่เด็ก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ทำตามความฝันของตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองรัก และมีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝัน

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ พาณิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

เข้าไปดู==> https://weerawattk.wordpress.com/why-i-want-be-a-teacher

Advertisements

การอบรมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”

 smeduการอบรมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์มากครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการเรียนการสอน

รูปภาพโดย  http://www.thaismedu.com/